29 березня 2017 р.


28 березня 2017 р. на базі Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка відбулась обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Роде наш красний, роде наш прекрасний» у якій взяли участь та здобули перемогу у відповідних секціях:


·        Орденас Мар’яна Ігорівна, учениця Великоглибочецької школи ім. Я.Стецька у секції «Географічне краєзнавство», керівник Федюк Галина Богданівна
·        Пітух Алла Олегівна, учениця Великоглибочецької школи ім. Я.Стецька у секції «Фольклор та етнографія», керівник Старинська Ганна Богданівна
·        Гончар Анастасія Віталіївна, учениця Великобірківського будинку творчості школяра у секції «Історичне краєзнавство», керівник Серба Т.Б.
·        Боєчко Лінда Ігорівна, учениця Великобірківського будинку творчості школяра у секції «Виставка краєзнавчих, пошуково-дослідницьких матеріалів», керівник Серба Т.Б.


21 березня 2017 р.

Результат пошуку зображень за запитом "конкурс лелека"

Показується 2017320112212.jpg


20 березня 2017 року учні Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ степенів та Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

взяли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека –
2017». Конкурс проводиться за підтримки Всеукраїнської громадської
організації «Освітній простір» та регулюється нормативними документами:
- Наказ МОН молоді та спорту України "Про затвердження Правил проведення
Міжнародного учнівcького конкурсу юних істориків "Лелека"" від 02.02.2012
№ 98
- Наказ МОН молоді та спорту України "Про проведення Міжнародного
учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА»" від 07.03.12 №269 .

Шкільним організатором стали вчителі: історії Хабло Наталія Ігорівна та Горбова Уляна Ігорівна. Над виконанням завдань працювали 17 учнів.( по Великоберезовицькій ЗОШ
І-ІІІ степенів – 7 осіб, по Буцнівській ЗОШ І-ІІІ ст. - 10 осіб).

Усі учасники виконали завдання предметної олімпіади. Чекаємо на
результати.

20 березня 2017 р.

ДПА-2017 з правознавства в основній школі (9 клас)

Державна підсумкова атестація (ДПА) з предмета «Правознавство. Практичний курс» учнів 9-х класів проводиться в письмовій формі.
При складанні завдань для ДПА вчителеві слід взяти до уваги наступне:
  • спрямування завдань на перевірку вмінь і навичок учнів, передбачених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;
  • відповідність завдань концепції та змісту чинної навчальної програми з предмета;
  • різноманітність завдань, що уможливить виявлення й оцінювання рівня сформованості правової предметної компетентності дев’ятикласників у сукупності таких компетенцій як інформаційна (правові знання), логічна (розвиток юридичної логіки), процесуальна (правові вміння), аксіологічна (емоційно-ціннісне ставлення учня до правових явищ і процесів);
  • поточні зміни в чинному законодавстві України;
  • відповідність завдань віковим особливостям учнів 9-х класів (розвиток критичного мислення, вміння абстрагувати, життєвий досвід тощо);
  • можливість застосування для оцінювання 12-ти бальної шкали.
Для проведення ДПА вчителеві слід підготувати не менше двох варіантів комплексних завдань. При цьому всі варіанти мають бути уніфікованими за формою й типами завдань. Кількість завдань у кожному варіанті від 4 до 6. Рекомендуємо у ДПА з практичного курсу правознавства використовувати такі типи завдань:
1. Тестові завдання на вибір однієї або кількох (варіант зі сполученням цифр) правильних відповідей. Виконання таких завдань зводиться до репродуктивного відтворення учнями наявних в них правових знань. Тестові завдання на пошук відповіді зі сполученням цифр передбачають обрання учнями варіанту, в якому значаться цифри, під якими містяться відповідні ознаки. Виконання такого типу завдання передбачає визначення ознак понять, складників явищ, етапів процесів у їх сукупності й виявляють уміння учнів співставляти та аналізувати правову інформацію, визначити, що відноситься до того чи іншого поняття (явища, процесу).
2. Завдання зі встановлення відповідності. Такі завдання, як і попередні типи завдань, – це відтворення учнями на репродуктивному рівні набутих знань з правознавства. Алгоритм виконання учнями такого типу завдання зводиться до підшукування відповідностей (пар) між поняттями й визначеннями, назвами й описом тощо.
3. Завдання з визначення поняття та ілюстрації його прикладом. Виконуючи такі завдання, учням слід відтворити поняття якомога точніше до дефініцій, поданих у нормативно-правових актах, або ж подати визначення поняття у сукупності його суттєвих ознак. Важливо, щоб учні продемонстрували вміння ілюструвати теоретичне положення конкретним прикладом, що й слугуватиме індикатором їхнього розуміння основних теоретичних положень правознавства.
4. Завдання на виявлення трьох відмінностей між правовими поняттями. Такі завдання перевіряють вміння учнів розрізняти й порівнювати правові поняття, явища, процеси тощо. Для з’ясування відмінностей учневі слід спочатку визначити, до якого роду належать зазначені види понять, а потім знайти відмінне в них за визначеними лініями (показниками, критеріями) порівняння.
5. Завдання з побудови логічного ланцюжка. Виконуючи завдання такого типу, учень має віднайти зайве поняття й пропущене в запропонованому ланцюжку поняття, узагальнити й указати, якому правовому явищу чи процесу ці поняття відповідають.
6. Завдання з виявлення помилок та/або недоречностей у запропонованих текстах. Такі завдання вимагають від учнів демонстрації засвоєних правових знань.
7. Завдання з аналізу фрагмента юридичного документа (положення нормативно-правового акта). Такий аналіз здійснюється учнями за поданими до фрагмента запитаннями на кшталт: про яке поняття йдеться у фрагменті НПА; що означає це поняття; які правовідносини врегульовуються зазначеним положенням тощо. Відповідаючи на запитання до фрагменту НПА, учні мають віднайти і виписати основне поняття, згадуване у фрагменті, дати його визначення, продемонструвати свої знання пов’язаних з чільним поняттям питань/проблем тощо.
8. Аналіз (розв’язання) правової ситуації за запитаннями до неї. Виконання такого завдання передбачає застосування учнями комплексу предметних знань (в тому числі й положень законодавства) й спрямоване на виявлення навичок учнів застосовувати набуті правові знання й предметні вміння, а також представляти оцінні судження щодо правових подій, явищ і процесів. Запитання до ситуації можуть бути такими: про який вид правовідносин за галуззю права йдеться; положеннями якого нормативно-правового акту регулюється ця ситуація; як має бути розв'язана ситуація (вирішена справа) тощо.
Окремі завдання атестаційної роботи мають носити творчий характер і уможливлювати демонстрацію учнями вміння висловлювати власні емоційно-оцінні судження щодо юридичних подій, явищ і процесів.
При оцінюванні комплексних завдань для ДПА з практичного курсу правознавства рекомендується застосовувати загальноприйняту 12-ти бальну систему оцінювання. Оцінювання може бути, наприклад, таким: тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох або тестові завдання на вибір кількох правильних відповідей (варіант відповіді зі сполученням цифр) оцінюються по 0,5 бала за кожну правильну відповідь чи комбінацію цифр; завдання на встановлення відповідності оцінюється в 1 бал, який виставляється при правильному знаходженні учнем усіх відповідностей (пар) у завданні; завдання з визначення поняття й наведення прикладу оцінюється в 2 бали, де виконання першої частини завдання – це 1,5 бали, а приклад – 0,5 бали; завдання з пошуку трьох відмінностей між правовими поняттями/явищами оцінюється в 0,5 бала за кожні правильні пари відмінностей однієї лінії порівняння; аналіз фрагмента юридичного документа оцінюється у 2 бали; 3-ма балами оцінюється завдання з аналізу правової ситуації тощо. Утім, учитель може на власний розсуд застосовувати будь-яку систему оцінювання завдань з подальшим її «переведенням» у 12-ти бальну шкалу.
Складено на підставі Орієнтовних вимог до проведення Державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році, відповідно до листа МОН № 1/9-149 від 13 березня 2017 року.

16 березня 2017 р.


Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році https://www.schoollife.org.ua/pro-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestatsiyi-u-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladah-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/